Sangkraftcenter Guldborgsund vil forstærke fællesskabet
Tilbage til oversigten

Sangkraftcenter Guldborgsund vil forstærke fællesskabet

Det har været en lang proces med at få et sangkraftcenter syd for Roskilde. Tilløbet startede helt tilbage i 2017, men nu er det endelig lykkedes at få en bevilling i hus, og Guldborgsund kommune får et sangkraftcenter. Her er det særligt muligheden for at forstærke det sangfællesskab, der allerede findes, der optager projektleder, Mette Staalgaard Nielsen.

Drømmen om et sangkraftcenter syd for Roskilde startede allerede for projektleder, Mette Staalgaard Nielsen, tilbage i 2017 med etableringen af Lolland Synger. Men der skulle gå yderligere fem år, før drømmen om et egentligt sangkraftcenter kunne blive en realitet. I september 2022 lykkedes det at få en kommunal bevilling til et sangkraftcenter i Guldborgsund kommune. Nu starter arbejdet med at nedsætte en bestyrelse og få sangprojekterne ud at leve i lokalområdet.

Kultur som kommunal indsats

32 forskellige organisationer har skrevet under på en interessetilkendegivelse, og 45 organisationer mødte op til et interessentmøde på Fuglsang Kunstmuseum, KUMUS. Mødet åbnede op for nogle nye muligheder, samarbejder og fællesskaber på tværs, som det nye sangkraftcenter kan blive en katalysator for.

I Guldborgsund har Mette Staalgaard Nielsen nemlig lagt mærke til, at kommunen også bruger musik, sang og kultur til at brande sig med. Blandt andet har kulturudvalgsformanden udtalt, at sang og musik også kan brug

es som en løftestang i mange andre ting inden for den kommunale sektor. Hun fortæller, at Guldborgsund kommune har indført det, de kalder en ”Dannelsesrygsæk”:

”Det er obligatorisk deltagelse i forskellige teater- og musikskole-ting for alle skolebørn, men har mere præg af at være workshops, hvor det, som sangkraftcenteret gerne vil sætte i gang, er nogle mere kontinuerlige forløb.”

Ud af boblerne og ind i fællesskabet

Guldborgsund er altså en kommune med stor interesse for kunst og kultur, og det bliver prioriteret fra kommunal side. Men indtil nu har Mette Staalgaard Nielsen observeret en tendens til, at ressourcerne har været skævt fordelt, og at de lokale aktører har handlet meget i hver sin boble:

”Der er nogle, der er rigtig dygtige til det her med sang, og der er nogle, der er rigtig gode til at bruge det i hverdagen, men så er der nogle steder, hvor de simpelthen mangler kompetencer og viden om det. Og det er jo der, vi skal prøve at lave et samarbejde på tværs, hvor vi kan dele viden og erfaringer og få nogle af de her kompetencer fordelt rundt og hjælpe hinanden.”

Boble-tendensen kom for en dag til interessentmødet på KUMUS, hvor man først og fremmest ville undersøge, om der var grobund for et sangkraftcenter. Her gik det op for mange, at de så at sige ikke ’kendte deres nabo’ og ikke var klar over de mange andre tiltag og aktører, som allerede eksisterer i Guldborgsund kommune. Men til mødet, hvor de alle sammen sad i samme rum og kunne dele erfaringer, begyndte de at se mange ting, de ville kunne få glæde af på tværs: ”Og det var det, der var den store konklusion på det møde på KUMUS: Der var så mange ahaoplevelser, der var så mange, der sagde ”Hold da op, hvor kan vi bruge hinanden til mange ting, hvor har det været dumt, at vi bare har gået i hver vores boble.””

Lige adgang til sangfællesskabet

Muligheden for et nyt netværk og en tænkning på tværs er derfor en af hovedårsagerne til, at så mange lokale aktører bakker op om det nye sangkraftcenter i Guldborgsund. Men det nye sangkraftcenter

kommer ikke kun de lokale aktører til gavn. Målet er selvfølgelig, at effekterne af sangkraftcenteret skal helt ud til borgerne, så de kan mærke på egen krop, at de er blevet et sangkraftcenter rigere:

”I vores udviklingsplan har vi skrevet, at noget af det, vi vil koncentrere os meget om i starten, er at opkvalificere dem, der er interesserede, så de bliver en slags sangkonsulenter. På den måde kan vi få nogle flere til at blive stærke til at kunne undervise i sang eller sangfællesskaber, så man både kan tage ud på plejecentre og gøre noget, eller man kan være ude i skolen og hjælpe nogle lærere med at blive bedre til at bruge sangen.” fortæller Mette Staalgaard Nielsen.

Derudover er der planer om at indføre længere forløb med skolekor i alle indskolingerne. Som et led i det er tanken, at man også vil lave arrangementer, hvor alle indskolingskorene kan mødes på tværs. Det kunne fx være til fælles julekoncert i en af kirkerne.

Sangkraftcenteret vil generelt arbejde meget i bredden, men også lave mere målrettede indsatser i institutionerne og derved have fokus på at lave en såkaldt ”fødekæde” til musikskolens kor og de elitekor, der allerede findes i kommunen.

Idéen er, at børn tidligt i deres liv møder sangen og forhåbentlig udvikler en interesse, som de vil kunne blive ved med at dyrke i nogle af de tiltag, der allerede findes i kommunen, og som fortsat udvikles.

”Og så skal vi jo så se, hvad der ellers kommer af interesse. Men først og fremmest vil vi se på at få opkvalificeret nogle af de pædagoger og lærere, der er derude, og få gjort dem mere fortrolige med sang. Og så måske finde ud af, hvordan man kan få nogle af kompetencerne i de sangbørnehaver, som allerede findes, og som er ret kompetente, til at flyde over i de børnehaver, der ikke har de erfaringer endnu. Og så synes jeg, det er vigtigt, at vi koncentrerer os om børnene.” siger Mette Staalgaard Nielsen

Et ansvar for børn og unge

Særligt børnene og de unge er noget, der optager Mette Staalgaard Nielsen, og som er en drivkraft for hende i arbejdet med at stable et sangkraftcenter på benene: ”Noget af det, man så, da man lavede de første sangkraftcentre for 10 år siden, var, at de er særligt gode til at lave og understøtte fællesskaber for børn og unge. Det kunne man simpelthen dokumentere, dengang man lavede evalueringer af de første centre. Og det er jo en utrolig vigtig ting, fordi vi kan se, at mange børn og unge har det rigtig dårligt i vores samfund i dag. Der er så mange skræmmende tal efterhånden. Og meget af det handler jo om, at vi har fået skabt et meget individualiseret samfund med ekstrem fokus på den enkelte, og at der også på den måde kommer et kæmpe pres: De unge bliver presset meget mere i dag i forhold til deres præstationer og uddannelse, og der er nogle kæmpe forventninger.” siger hun.

Mette Staalgaard Nielsen

Adspurgt om, hvorvidt det at synge i kor – særligt i elitekor – ikke også kan føles som et pres, siger Mette Staalgaard Nielsen, at det bestemt er en risiko, og at sang også kan virke ekskluderende:

”Men adgang til elitekor kan bestemt også være frugtbare fællesskaber. Det er en balance og noget, man skal være opmærksom på og kan arbejde med.

Generelt tror jeg på, at man kan skabe fællesskaber ved at synge sammen uanset niveau. Hvis sangen er baseret på, at vi alle har en stemme, og at vi alle sammen kan lave forskellige mærkelige lyde, og at der er ikke nogen af dem, der er forkerte, kan man skabe et bredt fællesskab.

Jeg synes i det hele taget, at det er det mest spændende ved det her: fællesskaberne. Jeg tror, at rigtig mange af os søger meningsfulde fællesskaber. Og det kan sang give. Vi skal jo ikke kun synge, fordi det er godt for vores sprogudvikling og lungekapacitet. Vi skal jo også synge, fordi det simpelthen gør os glade. Det giver os følelsen af, at vi er med i et fællesskab, og det kan jo også give en lykkefølelse og et tilhørsforhold.”

Derfor ser Mette frem til – med en bevilling i ryggen – nu at kunne komme i gang med at lave og understøtte fællesskaber for børn, unge, ældre og alle derimellem. Men sangkraftcenteret kommer også til at betyde et nyt og styrket fællesskab for de lokale institutioner og aktører i Guldborgsund, som får en mulighed for at komme ud af boblen og ind i et samarbejde med naboen.

Et andet fællesskab, som sangkraftcenteret kan blive en del af, er SyngDanmark. SyngDanmark er et nationalt netværk for etablerede sangkraftcentre, som kan inspirere hinanden med gode råd og vejledning. Og dét glæder Mette Staalgaard sig til, for hun er sikker på, at den type fællesskab både vil komme sangkraftcenteret, de lokale aktører og borgerne i Guldborgsund kommune til gode.

Af Maja Höhn, kommunikationskonsulent i Sangens Hus, maja@sangenshus.dk, november 2022

Fakta:

  • Sangkraftcenter Guldborgsund er en del af projektet, Sangkraft ’25.
  • Sangkraftcenter Guldborgsund er i august 2022 lykkedes med at få en kommunal bevilling på 166.000 kr. i 2023. Dette udløser tilsvarende beløb fra Sangkraft ’25.
  • Sangkraft ’25 har til formål at skabe flere sangkraftcentre, så der i 2025 er mindst 25 sangkraftcenter i hele landet.
  • Sangkraft ’25 har et budget på 17 mio. kr. bestående af 5 mio. kr. fra hhv. Ole Kirk’s Fond og Det Obelske Familiefond samt 7 mio. kr. fra Kulturministeriet. Hertil kommer lokal medfinansiering på minimum 10 mio. kr. i projektperioden.
  • Du kan læse mere på om sangkraftcentrene og Sangkraft ’25 på https://sangenshus.dk/sangkraftcentre/

Tilbage til oversigten